วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

การปฏิบัติการจิตวิทยา

การปฏิบัติการจิตวิทยา


การ ปจว. ในการรักษาความมั่นคงภายในของต่างชาติ รวมทั้งการโฆษณาชวนเชื่อ และมาตรการอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติ, อารมณ์, ท่าที และพฤติกรรมของฝ่ายข้าศึก, ฝ่ายเป็นกลาง หรือฝ่ายเดียวกัน เพื่อให้หันกลับมาสนับสนุนการปฏิบัติเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของชาติ (รายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องการปฏิบัติการจิตวิทยาให้ศึกษาจาก รส.๓๓ - ๑)

ง – ๕ การปฏิบัติการจิตวิทยาของกรม

วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติการจิตวิทยาของกรม ก็เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการบรรลุความสำเร็จของภารกิจที่หลากหลายในการรักษาความมั่นคงภายในของต่างชาติ ซึ่งทั้งนี้จะต้องใช้หลักการปฏิบัติการจิตวิทยาเพื่อบั่นทอนฝ่ายก่อความไม่สงบ และขยายผลการปฏิบัติทางยุทธวิธี หรือการปฏิบัติที่มิใช่ทางยุทธวิธีต่อประชาชน หรือต่อฝ่ายก่อความไม่สงบ

ง – ๖ แนวความคิดของแผนงาน

แผนงานด้านการ ปจว. ทั้งหมดสำหรับประเทศเจ้าบ้าน จะถูกจัดทำขึ้นในระดับชาติด้วยหน่วยงานที่มีการประสานกันระหว่างประเทศเจ้าบ้าน และหน่วยงานของสหรัฐ ฯ แผนงานนี้จะกำหนดแนวทางในการลดขั้นตอนของทางทหารและพลเรือน เพื่อที่จะใช้เสาะแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน

ก. หน่วย ปปส. จะต้องมั่นใจว่าการ ปจว.ของตนเป็นไปอย่างคงเส้นคงวา และสนับสนุนวัตถุประสงค์ของชาติ ตลอดจนแผนงานการ ปจว.ระดับชาติ หน่วยระดับกรมจะใช้การ ปจว.สนับสนุนการปฏิบัติทางยุทธวิธี และภารกิจในการขยายผล รวมทั้งการสนับสนุนปฏิบัติการด้านการข่าวกรอง, การปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน และปฏิบัติการให้การช่วยเหลือและคำแนะนำ

ข. ความจงรักภักดีอุทิศตน ของประชาชนจะถูกสร้างสรรค์และรักษาโดยประเทศเจ้าบ้านมากกว่าที่จะให้หน่วยระดับกรมของสหรัฐ ฯ เป็นผู้ปฏิบัติ ทั้งนี้จะต้องมั่นใจว่าแผนงานที่ถูกประกาศและโครงการต่าง ๆ ได้ถูกแจกจ่ายไปถึงที่ การประสานงานจะดำเนินการให้ลุล่วงภายในศูนย์การประสานงานประจำพื้นที่

ง – ๗ การจัด

นายทหารฝ่ายอำนวยการด้านปฏิบัติการจิตวิทยาและหน่วยปฏิบัติการจิตวิทยาจะปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายเช่นเดียวกับหน่วยงานเฉพาะกิจ และฝ่ายอำนวยการอื่น ๆ ซึ่งถูกจัดมาขึ้นสมทบหรือจัดมาให้การสนับสนุนหน่วยระดับกรมหรือกองพัน หากไม่สามารถดำเนินการสนับสนุนได้ดังที่กล่าวแล้ว ก็จะจัดกำลังพลหรือตอนฝ่ายอำนวยการเข้ารับผิดชอบในการประสานงานจัดทำข้อพิจารณาทางด้านการปฏิบัติการจิตวิทยา เพื่อให้เป็นแผน, การปฏิบัติการ และยุทธการ เครื่องมือในการปฏิบัติการจิตวิทยาจะถูกจัดมาจากหน่วยเหนือ หรือจากอัตราการจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ หน่วยต่าง ๆ จะจัดหาเครื่องมือเพิ่มเติมในรูปแบบของชุดประกาศข่าว, ใบปลิว และสื่อในแบบโสตทัศนูปกรณ์อื่น ๆ

ง – ๘ การใช้งาน

การบูรณาการและการใช้งานอย่างเหมาะสมระหว่างการวางแผนและการปฏิบัติตามแผนยุทธการ รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ จะทำให้การปฏิบัติการจิตวิทยาเป็นส่วนช่วยเหลือให้เกิดความสำเร็จในภารกิจของกรมได้เป็นอย่างดี กองกำลัง ปปส. จะต้องพิจารณาใช้การปฏิบัติการจิตวิทยาในทุกภารกิจ ผู้บังคับหน่วยและฝ่ายอำนวยการจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่าการปฏิบัติการทางทหารทั้งปวง ล้วนแล้วแต่ต้องพึ่งพาการปฏิบัติการจิตวิทยา ดังนั้นนายทหารปฏิบัติการจิตวิทยาจึงต้องเข้าร่วมในการวางแผนการปฏิบัติทุกครั้ง

ก. การจัดตั้งฐานปฏิบัติการสนับสนุน และฐานสนับสนุนทางด้านยุทธการจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่ เนื้อหาสาระสำคัญของการโฆษณาชวนเชื่อ จึงต้องเน้นหนักไปในเรื่องการชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทของประเทศมหาอำนาจที่ให้การสนับสนุน และแผนงานการช่วยเหลือประชาชนของหน่วยทหาร, ความต้องการผู้ใช้แรงงาน, ผลร้ายจากการลักเล็กขโมยน้อยที่มีต่อการปฏิบัติงานของกองกำลัง ปปส. ตลอดจนการทำความเข้าใจเพื่อมิให้ประชาชนวิจารณ์หรือต่อต้านการปฏิบัติงานของกำลังทหารของประเทศเจ้าบ้านและสหรัฐ ฯ

ข. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ก่อความไม่สงบนั้น การปฏิบัติการจิตวิทยา จะมีวัตถุประสงค์หลักอยู่ ๕ ประการ คือ.-

(๑) เพื่อช่วยให้รัฐบาลได้รับการสนับสนุนจากประชาชน

(๒) เพื่อช่วยให้รัฐบาลสามารถเอาชนะการเคลื่อนไหวของฝ่ายก่อความไม่สงบได้

(๓) เพื่อช่วยเหลือรัฐบาลในการดำเนินการด้านจิตวิทยาให้ฝ่ายตรงข้ามหมดกำลังใจในการต่อสู้

(๔) เพื่อให้ได้มาและดำรงไว้ซึ่งภาพพจน์ที่ดีของประเทศเจ้าบ้าน

(๕) เพื่อให้เกิดผลโน้มน้าวจูงใจต่อฝ่ายที่เป็นกลางและประชาคมโลก

ค. กิจหลักของหน่วยปฏิบัติการจิตวิทยาของสหรัฐ ฯ ที่มุ่งต่อฝ่ายก่อความไม่สงบ (เมื่อกำลังรบของสหรัฐ ฯ ยังไม่ได้ถูกใช้ปฏิบัติงาน) ประกอบด้วย.-

(๑) การให้คำแนะนำบุคลากรด้านการ ปจว. ของประเทศเจ้าบ้านว่าจะนำแผนงานของรัฐบาลมาขยายผลในการปฏิบัติอย่างไร

(๒) การกำหนดเทคนิค วิธีการที่จะดำรงรักษาขวัญของกำลังทหาร ของประเทศเจ้าบ้าน

(๓) การช่วยเหลือประเทศเจ้าบ้านและหน่วยงานด้านข้อมูลข่าวสารของสหรัฐ ฯ ตลอดจนดำเนินการด้านการประสานการปฏิบัติ

(๔) การช่วยเหลือบุคลากรของประเทศเจ้าบ้านตามแผนงานการ ปจว. ในอันที่จะโน้มน้าวจูงใจให้ประชาชนสนับสนุนรัฐบาลของตนอย่างเต็มที่

(๕) การกำหนดแผนงานที่จะก่อให้เกิดผลในการบั่นทอนฝ่ายก่อความไม่สงบ

ง. กิจหลักของบุคลากรด้านการ ปจว. ของสหรัฐ ฯ ที่มุ่งต่อฝ่ายก่อความไม่สงบ (เมื่อกำลังรบของสหรัฐ ฯ ได้ถูกใช้ปฏิบัติงาน) ประกอบด้วย.-

(๑) การประสานการดำเนินการ ปจว. กับหน่วย ปจว. ของประเทศเจ้าบ้าน

(๒) การให้คำแนะนำแก่ผู้บังคับหน่วยของสหรัฐ ฯ และของประเทศเจ้าบ้านในเรื่องการปฏิบัติของฝ่ายก่อความไม่สงบ และผลจากการปฏิบัตินั้น

(๓) การให้คำแนะนำ ผู้บังคับหน่วยของสหรัฐ ฯ ในเรื่องผลของการ ปจว. ที่มีต่อการปฏิบัติการทางทหาร

(๔) การช่วยเหลือในด้านพัฒนาขีดความสามารถในการ ปจว. ให้กับกำลังทหารของประเทศเจ้าบ้าน

จ. กลุ่มเป้าหมายหลัก ๕ กลุ่ม สำหรับการ ปจว. คือ ฝ่ายก่อความไม่สงบ, กลุ่มประชาชนที่สนับสนุนฝ่ายก่อความไม่สงบ, กลุ่มประชาชนที่ยังไม่อยู่ในความไว้วางใจของฝ่ายรัฐบาล, บุคลากรของรัฐ และชาวต่างชาติที่เฝ้าติดตามสถานการณ์ สาระสำคัญในรูปแบบต่าง ๆ จะถูกสื่อไปยังกลุ่มต่าง ๆ เพื่อโน้มน้าวจูงใจให้สนับสนุนรัฐบาล

ฉ. เมื่อกำหนดให้กลุ่มพวกก่อความไม่สงบเป็นเป้าหมายนั้น, วัตถุประสงค์หลักของการ ปจว.ก็คือ การลดความน่าเชื่อถือของกลุ่มพวกก่อความไม่สงบ และโดดเดี่ยวหรือตัดขาดออกจากประชาชน ทิศทางหลักที่สำคัญที่สุดในการโจมตีก็คือ กระทำต่อขวัญของพวกก่อความไม่สงบ

(๑) เนื้อหาสาระของการ ปจว. ควรจะเผยแพร่ได้ง่ายและขยายผลในเรื่องความแตกต่างระหว่างกำลังหลัก, ผู้ถูกชักชวน, ผู้ให้การสนับสนุน และประชาชนในท้องถิ่น เนื้อหาสาระอื่น ๆ อาจมุ่งเน้นไปในเรื่อง การขาดการสนับสนุน, การต้องถูกโดดเดี่ยว, การที่ต้องอยู่ห่างจากครอบครัว และความยากลำบาก

(๒) แผนงานการนิรโทษกรรม มักจะใช้ได้ผลในการลดขีดความสามารถของพวกก่อความไม่สงบ แผนนี้จะใช้ได้ผลมากในกรณีที่ข้อความที่ใช้มีความตรงไปตรงมาอย่างจริงใจ, เชื่อถือได้ มีความเป็นสากลเผยแพร่ได้ง่าย, มุ่งตรงต่อกำลังพลหรือสมาชิกระดับต่ำของพวกก่อความไม่สงบ และเป็นบ่อเกิดของผลลัพธ์ คือ การหยุดภัยคุกคามจากพวกก่อความไม่สงบ

(๓) แผนงานการนิรโทษกรรม มีข้อเสียอยู่หลายประการเช่นกัน คือ ทำให้พวกก่อความไม่สงบตระหนักว่าตนได้กระทำความผิด, ทำให้เกิดความหวาดกลัวว่าจะต้องรับการลงโทษหากยอมมอบตัว และสุดท้ายก็อาจเพิ่มแรงจูงใจในการก่อความไม่สงบเพื่อเอาชนะหรือบรรลุวัตถุประสงค์

ช. เมื่อกำหนดให้กลุ่มประชาชนที่ให้การสนับสนุนพวกก่อความไม่สงบเป็นเป้าหมายนั้น วัตถุประสงค์ของการ ปจว. ก็คือ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จที่ทำให้ประชาชนเหล่านั้นถอนตัวออกจากการสนับสนุนพวกก่อความไม่สงบ และหันมาให้การสนับสนุนรัฐบาล สาระสำคัญของการ ปจว.ก็คือ การเน้นย้ำเรื่องความขาดแคลนของพวกก่อความไม่สงบ, โอกาสแห่งชัยชนะของฝ่ายรัฐบาลที่มีสูงมาก, ความสำเร็จของรัฐบาล และข้อดีหรือประโยชน์ที่ผู้ยอมมอบตัวจะได้รับ

ซ. เมื่อกำหนดให้กลุ่มประชาชนที่ไม่อยู่ในความไว้วางใจของรัฐบาลเป็นเป้าหมายนั้น ภารกิจหลักของการ ปจว.ก็คือ การสร้างขวัญกำลังใจในความรักชาติ, ความเป็นเอกภาพ และความเชื่อมั่นในรัฐบาล ซึ่งงานนี้ควรจะถือเป็นความพยายามหลักในการสร้างความนิยมเชื่อถือในกองกำลังของฝ่ายรัฐบาล การ ปจว. ควรจะมุ่งสร้างให้เกิดความเชื่อมั่นกับประชาชนว่า แผนงานของรัฐบาลจะช่วยสร้างผลประโยชน์ให้พวกเขา, กองกำลังของรัฐบาลสามารถคุ้มครองป้องกันประชาชนได้, ชัยชนะของฝ่ายรัฐบาลมีความเป็นไปได้แน่นอน และประชาชนมีบทบาทหลักในด้านการข่าวกรองและการต่อต้านข่าวกรองที่จะต้องปฏิบัติ

ด. เมื่อกำหนดให้บุคลากรของรัฐเป็นเป้าหมาย การ ปจว. ก็ควรมุ่งเน้นเพื่อให้เกิดการดำรงรักษาไว้ซึ่งความจงรักภักดี และพัฒนานโยบาย ตลอดจนท่าทีการปฏิบัติ ผลลัพธ์ดังกล่าวนี้จะเกิดกับผู้ที่ตระหนักในความสำคัญของการได้รับความนิยมเชื่อถือ, สร้างความผาสุกและความยุติธรรม, พยายามลดสาเหตุที่จะถูกนำไปใช้อ้างในงานการบ่อนทำลายของพวกก่อความไม่สงบ และป้องกันประชาชนจากการบ่อนทำลายของพวกก่อความไม่สงบ

(๑) การ ปจว. ควรจะต้องสอดคล้องกับหลักนิยมในการรักษาความปลอดภัยของประเทศเจ้าบ้านและมาตรการระวังป้องกันของกองกำลัง อีกทั้งต้องคำนึงถึงประชาชนและการปฏิบัติการรักษาความมั่นคงและการพัฒนาภายใน ทหารแต่ละคนจะต้องเข้าใจในบทบาทและการปฏิบัติของตนว่าอาจมีผลได้ทั้งความสำเร็จและความล้มเหลว

(๒) เมื่อบุคลากรของรัฐต้องเข้าปฏิบัติการร่วมหรือเกี่ยวข้องกับประชาชนส่วนที่เป็นกลางและส่วนที่ไม่ฝักใฝ่กับพวกก่อความไม่สงบนั้น ก็ควรจะเน้นในด้านบวกและการสร้างสรรค์ งานในการ ปจว.ควรเผยแพร่สิ่งที่มองเห็นได้เป็นตัวตนเกี่ยวกับความสำเร็จของรัฐบาล

(๓) การ ปจว. ควรจะกำจัดความไม่ใส่ใจต่อสาธารณะ และกำจัดกิจกรรมที่ช่วยเหลือฝ่ายก่อความไม่สงบ และไม่ควรที่จะใช้การขอความร่วมมือให้ประชาชนต้องกระทำในสิ่งที่ขัดต่อผลประโยชน์ของตน

ต. เมื่อกำหนดให้ชาวต่างชาติที่เฝ้าติดตามสถานการณ์เป็นเป้าหมายนั้น จะต้องแบ่งกลุ่มของชาวต่างชาติออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ พวกที่เป็นกลาง และพวกที่โน้มเอียงเข้าทางฝ่ายก่อความไม่สงบ สำหรับชาติที่เป็นกลางนั้น วัตถุประสงค์ของการ ปจว. ก็เพื่อให้ได้มาซึ่งความเป็นมิตรและการปฏิบัติที่สนับสนุนรัฐบาล สำหรับชาติที่มีแนวโน้มเข้ากับฝ่ายก่อความไม่สงบนั้น วัตถุประสงค์หลักของการ ปจว.ก็คือ การเผยแผ่อิทธิพลทางความคิดของสาธารณชนที่ต่อต้านการสนับสนุนฝ่ายก่อความไม่สงบ

ถ. การ ปจว. ของฝ่ายสหรัฐ ฯ ก็เพื่อพยายามสร้างและดำรงไว้ซึ่งภาพพจน์ที่ดีของสหรัฐ ฯ สาระสำคัญที่มีประโยชน์มากที่สุดในการสร้างภาพพจน์ก็คือ การเข้ามาของกองกำลังของสหรัฐ ฯ นั้นเป็นการทำตามคำร้องขอของรัฐบาลประเทศเจ้าบ้าน ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมและมีความจำเป็น, เป็นการเข้ามาชั่วคราว และเป็นเพียงการให้คำแนะนำช่วยเหลือ

ท. ในการปฏิบัติการรบ, จะมีการจัดเตรียมมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้ความปลอดภัยแก่ประชาชนพลเรือน และหากเป็นไปได้ ก็จะจัดทำเพื่อแยกแยะประชาชนออกจากกำลังของพวกก่อความไม่สงบ ทั้งนี้เพื่อให้ฝ่ายเราสามารถใช้อำนาจการยิงได้มากที่สุดต่อพวกก่อความไม่สงบ การตกลงใจที่จะใช้สื่อในการ ปจว. เพื่อบรรลุกิจ จะต้องผ่านการพิจารณาชั่งน้ำหนักระหว่าง การจู่โจมและการระวังป้องกัน

น. อาจพิจารณาใช้สื่อการ ปจว. ช่วยเหลือในการปฏิบัติการข่าวกรอง โดยการขอให้ประชาชนช่วยรายงานข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับบุคคลแปลกหน้า, บุคคลต้องสงสัย, การปฏิบัติที่ผิดปกติของเพื่อนบ้าน และกิจกรรมของฝ่ายก่อความไม่สงบ ป้ายประกาศและใบปลิวจะแจ้งข้อมูลและข้อความที่ชัดเจนเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่ที่จะติดต่อรับรายละเอียดเพิ่มเติม และอาจชี้แจงเพิ่มเติมถึงรางวัลตอบแทนในการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์

บ. เชลยศึกที่จับได้หรือผู้นำของฝ่ายก่อความไม่สงบที่ยอมมอบตัว จะต้องถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการขยายผล ข้อเขียนหรือข่าวสารที่ได้จากบุคลากรดังกล่าวนี้จะถูกตรวจสอบทบทวนจากเจ้าหน้าที่ ปจว. ที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว จะถูกนำไปใช้ในชุมชนที่ต้องสงสัยว่าจะให้การสนับสนุนกำลังของฝ่ายก่อความไม่สงบ และใช้ประโยชน์ในด้านการปฏิบัติการทางยุทธวิธีต่อกำลังของฝ่ายก่อความไม่สงบ

ตอนที่ ๓

งานด้านกิจการพลเรือน

บทบาทของงานด้านกิจการพลเรือนในการรักษาความมั่นคงภายในของต่างชาติจะปฏิบัติการในรูปแบบของการช่วยเหลือด้านกิจการพลเรือน และการช่วยเหลือประชาชน

ง – ๙ การเสริมสร้างงานของรัฐบาล

การช่วยเหลือด้านกิจการพลเรือน หมายถึง การให้คำแนะนำและความช่วยเหลือแก่ประชาชนในท้องถิ่น และหน่วยงานด้านการทหารในเรื่อง สังคมจิตวิทยา, เศรษฐกิจ และการเมืองที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุคับขันทางบ้านเมือง, การฝ่าฝืนระเบียบคำสั่ง หรือการรักษาความมั่นคงและการพัฒนาของภูมิภาค โดยการปฏิบัติต่าง ๆ ดังกล่าวถูกจัดให้เป็นการเสริมสร้างงานของรัฐบาล ทั้งนี้เนื่องจากมีผลโดยตรงต่อโครงสร้างภายในของรัฐบาล การช่วยเหลือประชาชนโดยหน่วยทหาร หมายถึง การที่กองกำลังหรือหน่วยทหารได้เข้าร่วมปฏิบัติในโครงการระยะสั้นที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น และมุ่งหมายที่จะพัฒนาในด้านสังคมจิตวิทยาและเศรษฐกิจ

ก. แผนงานการช่วยเหลือประชาชนจะแบ่งออกเป็น แผนงานระยะยาวและแผนงานระยะสั้น, แผนงานระยะยาวจะเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาด้านสังคมจิตวิทยาและเศรษฐกิจ ส่วนแผนระยะสั้นจะถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้ได้มาและดำรงไว้ซึ่งความจงรักภักดีของประชาชน

ข. การปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน เป็นความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารในทุกระดับ ซึ่งจะประกอบด้วยกิจกรรมใด ๆ ก็ตามของหน่วยทหาร ซึ่งจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างกำลังทหารกับหน่วยงานพลเรือนและประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงขนาดจากโครงการช่วยเหลือประชาชนโดยหน่วยทหารไปจนถึงระดับงานของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงของรัฐบาล

ง – ๑๐ ขอบเขตทางด้านการปฏิบัติการ

ขอบเขตของการปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนจะแปรเปลี่ยนไปตามประเภทของรัฐบาลท้องถิ่นโดยจะมีผลกระทบจากสังคมจิตวิทยา, เศรษฐกิจ และพื้นฐานทางด้านการเมืองของประเทศและประชาชนก. กิจกรรมหลักบางประการในการช่วยเหลือประชาชน ได้แก่.-

• การป้องกันมิให้ประชาชนรบกวนการปฏิบัติการทางทหาร

• การสนับสนุนระบบงานของรัฐบาล

• การพัฒนาสัมพันธ์กับชุมชน

• การปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนโดยทหาร

• การช่วยเหลือการควบคุมประชาชนและทรัพยากร

• การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

ข. วัตถุประสงค์ทั้งปวงของการดำเนินงานกิจการพลเรือนในการรักษาความมั่นคงภายในของต่างชาติ ก็คือ การส่งเสริมสนับสนุนและโน้มน้าวจูงใจให้ประชาชนหันมาช่วยเหลือรัฐบาลและกำลังทหาร การปฏิบัติการจะมุ่งตรงไปยังการลดและขจัดปัญหาทางด้านการทหาร, การเมือง, เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา การสนับสนุนการ ปจว.อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องมีความจำเป็นอย่างยิ่งในอันที่จะเพิ่มประสิทธิผลของการช่วยเหลือประชาชน

ค. หน่วยทหารทุกหน่วยมีขีดความสามารถในการดำเนินงานกิจการพลเรือน และเข้าร่วมในการช่วยเหลือประชาชนโดยทหาร บทบาทหลักในการช่วยเหลือประชาชนโดยทหารมักจะมอบหมายให้กับทหารช่าง, ทหารขนส่ง, ทหารแพทย์ และหน่วยอื่น ๆ ที่มีเครื่องมือและทรัพยากรในการสนับสนุนโครงการช่วยเหลือประชาชนโดยทหาร

ง. ทั้งการช่วยเหลือด้านกิจการพลเรือนและการช่วยเหลือประชาชน เป็นเครื่องมือในการเอาชนะฝ่ายก่อความไม่สงบ และก่อนที่หน่วยทหารจะเริ่มลงมือดำเนินการช่วยเหลือประชาชนนั้นจะต้องพิจารณาปัจจัยประกอบหลายประการ ดังนี้.-

(๑) โครงการนั้นมีความจำเป็นหรือเป็นที่ต้องการหรือไม่?

(๒) การที่หน่วยทหารเข้าร่วมโครงการ จะประสานประโยชน์และความรับผิดชอบกับหน่วยงานพลเรือนได้หรือไม่?

(๓) โครงการนั้นจะสนับสนุนภารกิจทางด้านการเมืองของหน่วยทหารหรือไม่?

(๔) โครงการนั้นสอดคล้องกับแผนการรักษาความมั่นคงภายใน ของประเทศเจ้าบ้านหรือไม่?

(๕) โครงการนั้นจะซ้ำซ้อนกับงานอื่นหรือไม่?

(๖) ประชาชนจะเข้าร่วมในโครงการนั้นหรือไม่?

(๗) จะมีงานต่อเนื่องจากโครงการนั้นหรือไม่?

ง – ๑๑ บทบาทของสหรัฐ ฯ

บทบาทตามปกติของกองทัพสหรัฐ ฯ ในการปฏิบัติการช่วยเหลือด้านกิจการพลเรือนและการช่วยเหลือประชาชนนั้นก็คือ การให้คำแนะนำและการช่วยเหลือกำลังทหารของประเทศเจ้าบ้าน หน่วยทหารสหรัฐ ฯ มักจะไม่เข้าไปดำเนินการในแผนงานการช่วยเหลือประชาชนโดยตรง

ก. หน่วยทหารที่มีขนาดระดับกองพันเฉพาะกิจอาจได้รับมอบส่วนการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน เพื่อช่วยเหลือในการดำเนินงานตามแผนกิจการพลเรือน คณะฝ่ายอำนวยการของทหาร- พลเรือนอาจถูกบรรจุมอบให้กับหน่วยเฉพาะกิจ เพื่อปฏิบัติงานดังกล่าวก็ได้

ข. นายทหารติดต่อและประสานงานกิจการพลเรือน จะต้องได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างกองกำลังทหารและหน่วยงานของรัฐบาล ภารกิจนี้จะบรรลุความสำเร็จได้โดยการจัดหน่วยงานที่ออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์นี้ หรือโดยคณะฝ่ายอำนวยการด้านกิจการพลเรือน

ค. การปฏิบัติการกิจการพลเรือน จำเป็นต้องอาศัยความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน ซึ่งในการนี้จะต้องเน้นการรักษาวินัย, ความสุภาพและความซื่อสัตย์ในการติดต่อกับประชาชน เพื่อให้ได้มาซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีดังกล่าว ในที่ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างกำลังทหารของประเทศเจ้าบ้านและประชาชนได้ถูกสร้างขึ้นแล้ว การจัดการและการปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่เหมาะสมจะช่วยให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการรักษาความมั่นคงภายใน

ง – ๑๒ ห้าขั้นตอนของการวางแผน

ความรับผิดชอบในด้านกิจการพลเรือนที่มอบหมายให้กับผู้บังคับหน่วยทางยุทธวิธีอาจทำให้เกิดความต้องการบุคลากรที่มีความชำนาญพิเศษทางด้านกิจการพลเรือน หรือหน่วยงานทางด้านกิจการพลเรือน แผนด้านกิจการพลเรือนของประเทศเจ้าบ้าน ควรจะประกอบด้วยการจัดเตรียมการสนับสนุนด้านกิจการพลเรือนให้กับผู้บังคับหน่วยทางยุทธวิธี (สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยงานด้านกิจการพลเรือน ให้ศึกษาจาก รส.๔๑ - ๑๐)

ก. การวางแผนด้านกิจการพลเรือน ประกอบด้วย งานด้านการเมือง, เศรษฐกิจ, สังคมจิตวิทยา และข้อพิจารณาทางด้านการทหาร ซึ่งรวมถึง.-

(๑) แผนที่พัฒนาขึ้นในระดับชาติ ซึ่งประกอบด้วยโครงการซึ่งสนับสนุนแผนงานที่สนองความต้องการและความจำเป็นของประชาชน โครงการช่วยเหลือประชาชนที่จะดำเนินการเพียงเพื่อผลลัพธ์บางอย่างเท่านั้น อาจส่งผลลบให้กับภาพรวม

(๒) โครงการช่วยเหลือประชาชนซึ่งดำเนินการโดยทหาร

(๓) บุคลากรด้านกิจการพลเรือน และหน่วยที่จำเป็นต่อการสนับสนุนหน่วยงานของประเทศเจ้าบ้าน ในองค์กรระดับล่างลงไป

(๔) ความต้องการชุดครูฝึกเคลื่อนที่ในด้านกิจการพลเรือนและเครื่องมือ

(๕) ความต้องการแผนงานฝึกด้านกิจการพลเรือนสำหรับประเทศเจ้าบ้าน และกำลังของพันธมิตร

(๖) ความจำเป็นของงานกิจการพลเรือน ที่รัฐบาลจะต้องบริหารภายในพื้นที่ของประเทศ

ข. การเน้นความสำคัญของการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน จะแปรเปลี่ยนไปตามระดับความรุนแรงของการปฏิบัติของฝ่ายก่อความไม่สงบ แต่ไม่ว่าการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนโดยทหาร จะอยู่ในระดับใดก็ตาม โครงการก็จะถูกวางแผนและประสานการปฏิบัติกับแผนงานการพัฒนาภายในระหว่างขั้นที่ ๑ ของการก่อความไม่สงบนั้น การช่วยเหลือประชาชนโดยทหารจะมุ่งเน้นไปในการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ในช่วงที่ว่างเว้นจากการปฏิบัติการทางยุทธวิธี ทรัพยากรทางด้านการทหารจะถูกนำไปใช้ในโครงการช่วยเหลือประชาชน ซึ่งจะให้ผลลัพธ์ในระยะยาวและระยะสั้น

ค. ในระหว่างขั้นที่ ๒ และขั้นที่ ๓ การช่วยเหลือประชาชนโดยหน่วยทหารจะเน้นน้ำหนักไปที่โครงการงานที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการขยายตัวรุนแรงของการก่อความไม่สงบ โครงการต่าง ๆ เหล่านี้จะสร้างการปรับปรุงที่เห็นได้ชัดเจนภายในระยะเวลาสั้น ๆ ตัวอย่างได้แก่ การสร้างถนนจากแหล่งผลิตไร่นาเรือกสวนไปยังท้องตลาด, สะพาน, แผนงานการให้การศึกษาอบรมระยะสั้น, สุขวิทยาอนามัยขั้นพื้นฐาน, แผนงานด้านการเวชกรรมป้องกัน และโครงการชลประทานอย่างง่าย

ง. คำแนะนำจะถูกจัดเตรียมไว้ให้กับโครงการ เพื่อประกันความมั่นใจหากมีความจำเป็นและต้องการ นอกจากนี้จะต้องสอดคล้องไปกับแผนการพัฒนาสำหรับพื้นที่ ในขั้นที่การก่อความไม่สงบได้มีความคืบหน้าไปมาก, ลำดับความเร่งด่วนในการปฏิบัติการทางทหารอาจทำให้การช่วยเหลือประชาชนลดความสำคัญลงไปทันที โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์แก่ประชาชน กิจอื่น ๆ ได้แก่ การจัดเตรียมเก็บอาหารและแจกจ่ายอาหาร รวมทั้งจัดที่พักให้กับผู้ไร้ที่อยู่อาศัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น